Inschrijven


Inschrijven

INSCHRIJVEN

Vul het formulier hieronder volledig in

Naam ouder/verzorger (verplicht)

Telefoon ouder/verzorger (verplicht)

Mobiele telefoon ouder/verzorger (verplicht)

E-mailadres ouder/verzorger (verplicht)

Naam kind (verplicht)

geboortedatum (verplicht)

Telefoon kind (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Groep (verplicht)

Naam leerkracht (verplicht)

E-mailadres leerkracht

Naam school (verplicht)

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN THWC 1. Inschrijving: Voor huiswerkbegeleiding bij The Homework Company moet een leerling ingeschreven worden. Inschrijving kan digitaal op www.thwc.nl of door middel van het invullen van ons inschrijfformulier. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt iedere leerling als ingeschreven beschouwd. 2. Uitschrijving: Er geldt een opzegtermijn van één maand, ingaande op de eerste van de maand, die volgt op de schriftelijke opzegging 3. Nieuw schooljaar: Zonder opzegging door de ouders voor het einde van het schooljaar wordt een leerling automatisch als ingeschreven voor het nieuwe schooljaar beschouwd. 4. Officiële feestdagen & schoolvakanties: Op officiële feestdagen is The Homework Company gesloten (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met deze feestdagen rekening gehouden). Lessen gaan door tot het officiële begin van de zomervakantie. De data kunt u terugvinden op www.rijksoverheid.nl, Amsterdam valt onder regio Noord. The Homework Company biedt de mogelijkheid voor extra privéles/bijles in vakanties. Hiervoor geldt een alternatief tarief van 50,- per uur. Wij beschouwen iedere privéles/bijles op officiële feestdagen en tijdens vakanties als extra les waarvoor dit alternatieve tarief geldt. In de kerstvakantie/wintervakantie is The Homework Company dicht, in de andere (kleine) vakanties blijven wij open voor alleen huiswerkbegeleiding. Bijlessen zullen dus tijdens deze vakanties komen te vervallen maar kunnen in overleg met de directie tijdens de vakanties kosteloos vervangen worden door de huiswerkbegeleiding die wel gegeven wordt (ook deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met de vakanties rekening gehouden). Wat betreft de schoolvakanties voor Rosj Pina en Maimonides gelden dezelfde schoolperiodes als voor de andere scholen. Tijdens de vakanties kan het voorkomen dat er andere begeleiders aanwezig zijn dan de leerling gewend is. 5. Les: De begeleiders delen de groepen in en een leerling wisselt, tenzij noodzakelijk, niet van dag en tijd. De mate waarin de leerlingen The Homework Company bezoeken is afhankelijk van het gekozen pakket. Alle lessen zullen worden gegeven op ons huiswerkinstituut. 6. Extra les: Indien een leerling een extra les afspreekt, gaat The Homework Company er van uit dat de leerling dit met zijn/haar ouders besproken heeft en hier goedkeuring voor heeft gekregen. 7. Verplaatsen / Afzeggen van een les door de leerling: Indien een leerling zich afmeldt of niet bij een les verschijnt is er geen compensatie mogelijk en zal deze les niet ingehaald worden. Wanneer een leerling een les wilt verplaatsen moet dit minimaal een week van te voren aangevraagd worden, anders beschouwen wij de oorspronkelijke les als afgezegd en de verplaatste les als extra les. Mochten wij besluiten om een les met de leerling in te halen, behouden wij ons de mogelijkheid om een bijles in te laten halen tijdens onze huiswerkbegeleiding. Ook behoudt The Homework Company het recht om tijdens een verplaatste les een andere begeleider voor de leerling te regelen. Het wisselen van lessen en inhalen van lessen is alleen mogelijk met toestemming van de directie van The Homework Company en moet ook altijd met de directie besproken worden. Lessen die tijdens vakanties en officiële feestdagen vallen kunnen niet verplaatst worden. Bij langdurige ziekte kunnen de lessen worden opgeschort. 8. Afzeggen The Homework Company: The Homework Company mag, indien noodzakelijk, een vervangend begeleider inzetten. Wanneer daar geen mogelijkheid toe is en The Homework Company genoodzaakt is om een les af te zeggen, zal deze les zo snel mogelijk ingehaald worden. 9. Prestaties: The Homework Company gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen en hun ouders een inspanningsverplichting aan. The Homework Company doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de schoolresultaten. 10. Controlester: The Homework Company werkt met een softwarecomputersysteem waardoor de ouders regelmatig op de hoogte kunnen worden gehouden van de gang van zeken en de vorderingen van de leerling. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan Controlester. 11. Diefstal: The Homework Company is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerling tijdens, voor of na de begeleiding. 12. Persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt. Ze zijn alleen toegankelijk voor begeleiders. 13. Gegevens verstrekken: Voor de begeleiding en de administratie is The Homework Company volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Indien de leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan The Homework Company hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden. 14. Vertrouwen: De contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contract. Door de leerling in vertrouwen aan The Homework Company of een van haar medewerkers vertelde feiten, zijn indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij The Homework Company dit tegen het belang van de leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de leerling op het spel staat. Dit ter beoordeling van The Homework Company. Er zal ook vertrouwelijk worden omgegaan met de verstrekte informatie van de ouders omtrent hun kinderen. 15. Ontbinding: The Homework Company behoudt zich het recht om de overeenkomst tot het geven van begeleiding op elk moment eenzijdig te ontbinden. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de contractant toe gestuurd. 16. Prijzen: The Homework Company is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. The Homework Company hanteert geen BTW. 17. Betaling: Het lesgeld wordt vooraf maandelijks gefactureerd. Eventuele extra lessen die een leerling genomen heeft, worden achteraf gefactureerd. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn is de contractant van rechtswege in verzuim en mitsdien wettelijke rente verschuldigd. Indien The Homework Company over gaat tot de gerechtelijke invordering, zijn alle daaruit voorvloeiende kosten voor rekening van de contractant. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal The Homework Company een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden kosten, zullen aan de contractant in rekening gebracht worden. 18. Overmacht: In geval van overmacht zullen de lessen komen te vervallen. 19. Bevoegde rechter: Op elke overeenkomst tussen The Homework Company en de contractant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van verschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen The Homework Company en de contractanten.